0
Nema vozila u listi

AC VELJA UNITED DOO OGRANAK RENT A CAR UNITED je domaće preduzeće sa sedištem na adresi Dalmatinske zagore 1G, Beograd – Zemun, sa  matičnim brojem 22001868 i pibom 114294697. Uz ugovor o iznajmljivanju vozila neizostavni dokument su i

 

OPŠTI USLOVI NAJMA VOZILA

 

 1. Opšte odredbe
 • Motorna vozila kojim raspolaže Najmodavac može da iznajmi svako pravno ili fizičko lice, koje je poslovno sposobno za sklapanje Ugovora o najmu sa Najmodavcem, koje je spremno da prihvati odredbe ovih Opštih uslova i Ugovora o najmu koji će biti zaključen i koje ima sredstva koja će prihvatiti Najmodavac za plaćanje iznajmljivanja vozila i svih povezanih troškova (u daljem tekstu: „Najmoprimac“).
 • Lice koje će biti korisnik motornog vozila tokom trajanja najma ne sme imati manje od 21 godine života i minimum 3 godine posedovanja vozačke dozvole, odnosno više od 75. godina starosti.
 • Prilikom preuzimanja vozila vrši se identifikacija – lična karta/pasoš i vozačka dozvola na uvid.
 • Minimalna dužina najma vozila je 1 dan.
 • Vozilom može upravljati samo Najmoprimac ili lice koje on ovlasti i upiše u Ugovoru o najmu kao drugog vozača, odnosno u slučaju pravnih lica lice koje ono ovlasti i navede u Ugovoru o najmu.
 • Najmoprimac je dužan da deponuje sva neophodna dokumenta i akta pri zaključivanju Ugovora o najmu, važeću vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš.

 

 1. Plaćanje i depozit
 • Najmodavac prihvata sledeće načine plaćanja preko bankovnog računa, platnim karticama (Visa kreditna kartica, American Express i MasterCard) i gotovinom. Sva plaćanja vrše se u dinarima, a u slučajevima da je bilo koja naknada ugovorena u stranoj valuti, plaćanje će morati da se izvrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan obračuna. Najmoprimcu je dozvoljeno i plaćanje stranom platnom karticom, s tim što se svako takvo plaćanje vrši u lokalnoj valuti, dinarima, u protivvrednosti ugovorene cene po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.
 • Pomoću platne kartice morate da izvršite rezervaciju. Pre nego što Vam iznajmimo vozilo morate da nam dozvolite da izvršimo predautorizaciju na platnoj kartici ili obezbeđenje plaćanja u vidu depozita. Predautorizacija blokira novčani iznos na Vašem računu. Dok je ona na snazi, Najmoprimac neće moći da koristite taj novčani iznos za bilo šta drugo dok ne platite najam i predautorizacija ne bude oslobođena od strane konkretne banke. Iznos predautorizacije može biti fiksni ili obračunat na osnovu procenjene cene najma vozila ili cene svih dodatnih naknada koje su predmet najma.
 • Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove platnom karticom, svojim potpisom na originalu Ugovora o najmu ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili poslovnoj banci koja je izdala platnu karticu.
 • Depozit kao i ugovoreni iznos troškova najma Najmoprimac je dužan da položi pre preuzimanja vozila. Depozit i troškovi najma se mogu položiti putem predautorizacije po jednoj od platnih kartica, gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica). Rezervisana suma neće biti na raspolaganju za vreme trajanja najma. Iznos rezervisane sume zavisi od marke iznajmljenog motornog vozila, paketa pokrića i dužine trajanja najma. U slučaju da je na motornom vozilu načinjena šteta u toku najma, depozit se zadržava do utvrđivanja iznosa štete, najkasnije do 15 dana. Ukoliko na vozilu nema nikakve štete, nakon izmirivanja svih troškova najma, depozit će biti vraćen Najmoprimcu odmah po vraćanju vozila ako je položen gotovinski, ili u roku od najviše 15 radnih dana ako je položen putem predračuna ili predautorizacije sa neke od platnih kartica.

 

 1. Preuzimanje i vraćanje vozila
 • Preuzimanje vozila može se izvršiti u našim prostorijama, na aerodromu ili na lokaciji po zahtevu klijenta. Dostava vozila na željenu lokaciju se ne naplaćuje na teritoriji grada Beograda. Preuzimanje i vraćanje vozila može se izvršiti i van radnog vremena uz plaćanje nadoknade.
 • Vreme preuzimanja i vraćanja vozila se definiše Ugovorom o najmu. Toleriše se kašnjenje od 60 minuta, u suprotnom zaračunava se još jedan dan najma.
 • Prilikom preuzimanja vozila potpisuje se Ugovor o najmu u dva primerka. Ugovorne strane su u obavezi da se upoznaju sa sadržajem ugovora i pridržavaju odredbi u toku trajanja ugovora.
 • Vozilo se vraća u stanju kakvo je bilo na preuzimanju. Troškove za eventualne kvarove i oštećenja koja su nastala u toku najma vozila, snosiće Najmoprimac.

 

 1. Osiguranje
 • Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem dodatnog osiguranja za štete na vozilu. Najmoprimac se može opredeliti za različite pakete osiguranja kao što su WWI-odgovornost za štete na prozorima i pneumaticima, CDW-osnovno osiguranje za eventualnu štetu, SCDW-umanjenje odgovornosti za eventualnu štetu i SPCDW-oslobađanje odgovornosti za eventualnu štetu.
 • Najmoprimac ugovaranjem osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti oštećenja. Učešće u šteti se obračunava za svaki štetni događaj.
 • Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom/nestankom iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem dodatnog osiguranja za krađu/gubitak vozila. To su paketi osiguranja THW-osnovno osiguranje za krađu/gubitak vozila, STHW-umanjenje odgovornosti za krađu/gubitak vozila i SPTHW-oslobađanje odgovornosti za krađu/gubitak vozila.
 • Najmoprimac ugovaranjem osiguranja za krađu/gubitak vozila nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila.
 • U slučaju krađe/gubitka vozila u toku najma, gde krađa/gubitak nije prijavljen nadležnom organu i/ili u slučaju da Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća knjigovodstvenu vrednost nestalog/ukradenog iznajmljenog vozila.
 • Uslovi osiguranja u slučaju krađe/gubitka vozila ne važe za Tursku, Ukrajinu, Albaniju. Za krađu/nestanak vozila nastalu na navedenim teritorijama, Najmoprimac plaća knjigovodstvenu vrednost nestalog/ukradenog vozila.

 

 1. Korišćenje i upravljanje vozilom
 • Najmoprimac može koristiti vozilo samo u lične svrhe. Nije dozvoljeno koristiti vozilo u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama.
 • Najmoprimac dužan je da uredno održava i čuva vozilo za vreme korišćenja u skladu sa eksploatacionim zahtevima proizvođača vozila, vrši pregled vozila pre, u toku i nakon upotrebe i snosi troškove utrošenog goriva.
 • Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. U ovim slučajevima, bilo kakav vid osiguranja ne primenjuje.

 

 1. Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila
 • U slučaju nesreće, štete prouzrokovane saobraćajnom nezgodom i krađe vozila Najmoprimac je dužan da:
 • Ne napušta mesto nesreće/štete/krađe;
 • Pozove policiju;
 • Obezbedi mesto nesreće/štete/krađe i dokaze koji ukazuju na način nastanka i učesnike;
 • Obavesti najmodavca;
 • Sačeka policiju i sačuva policijski zapisnik kako bi ga predao Najmodavcu.

 

 1. Odgovornost za robu prevoženu iznajmljenim vozilom
 • Najmodavac ne odgovara za lične stvari, predmete i/ili bilo koju robu koja je uneta u vozilo, niti može da bude odgovoran za izgubljenu dobit i povezane gubitke.

 

 1. Gorivo
 • Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća Najmoprimac. Najmodavac će naplaćivati dodatnu naknadu od 10% za dopunu goriva u slučaju da Najmoprimac vrati iznajmljeno vozilo sa manje goriva od količine kojom je vozilo bilo snabdeveno pri preuzimanju. Gorivo nije uključeno u cenu najma auta. Šteta na vozilu prouzrokovana korišćenjem neodgovarajućeg goriva se naplaćuje 100% od Najmoprimca.

 

 1. Osiguranje putnika
 • Vozilo koje Najmoprimcu izdaje Najmodavac ima osiguranje za sve putnike i vozača do broja registrovanih mesta u vozilu, kao i osiguranje za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika. Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

 

 1. Obaveze najmoprimca
 • Ovi Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovora o najmu te je Najmoprimac saglasan:
 • da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se izričito saglasi sa svim odredbama Ugovora o najmu i ovim Opštim uslovima istaknutim na internet prezentaciji Najmodavca;
 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo Ugovora o najmu;
 • da u momentu zaključenja Ugovora o najmu ima više od 21 godina starosti i da poseduje vozačku dozvolu najmanje 3 godine; odnosno da nema više od 75 godina starosti.
 • da preuzme vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu;
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na opravdan zahtev Najmodavca;
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca najkasnije 24 sata pre isteka roka vraćanja vozila;
 • da će sredstva za obezbeđenje vozila (alarm i/ili mehaničku zaštitu ) obavezno i u svakoj prilici koristiti;
 • da obavlja uobičajeni pregled stanja vozila, kao što je nivo vode/rashladne tečnosti i ulja i da kontroliše pritisak u pneumaticima;
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca;
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja vozila na displeju vozila upali bilo koja upozoravajuća lampica i o tome najbržim putem obavesti Najmodavca;
 • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova za svaki dan korišćenja vozila;
 • da vozilo uredno održava i pažljivo koristi za vreme trajanja najma (sa pažnjom dobrog domaćina/privrednika);
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama, za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koje može oštetiti vozilo;
 • da vozilo koristi isključivo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi bilo kom trećem licu;
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
 • da iznajmljenim vozilom ne prelazi državnu granicu Republike Srbije, bez pisane saglasnosti Najmodavca;
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu;
 • da će snositi kompletne troškove utrošenog goriva za vreme trajanja najma, troškova parkinga, putarina, mostarina i svih drugih administrativnih obaveza koje terete korišćenje iznajmljenog vozila u javnom saobraćaju kao i da će vratiti vozilo Najmodavcu sa punim rezervoarom. U protivnom Najmodavac će mu prilikom vraćanja vozila naplatiti troškove goriva koje nedostaje i taksu za sipanje goriva u iznosu određenom ovim Opštim uslovima.
 • U slučaju kršenja/neispunjavanja navedenih obaveza od strane Najmoprimca i/ili registrovanog dodatnog vozača, Najmodavac zadržava pravo da zahteva trenutno vraćanje vozila i naplatu troškova za naknadu štete.

 

 1. Saobraćajne i parking kazne
 • Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog važećeg propisa Republike Srbije tokom perioda najma padaju isključivo na teret Najmoprimca. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, njih će takođe snositi Najmoprimac.

 

 1. Naknada za zimsku opremu
 • Naknada za zimsku opremu pokriva troškove izdavanja automobila sa zimskom opremom. Odnosi se na period najma koji obuhvata period od 01. novembra do 01. aprila – sa mogućnošću produženja.

 

 1. Taksa za dodatnog vozača
 • Za svakog dodatnog vozača koji će koristiti iznajmljeno vozilo iz Ugovora o najmu biće naplaćena dodatna nadoknada.

 

 1. Sedišta za decu
 • Najmodavac će na zahtev Najmoprimca obezbediti sedišta za decu uz jasno definisanu nadoknadu.

 

 1. GPS uređaj
 • Korišćenje GPS uređaja se naplaćuje dodatno. Šteta ili gubitak GPS uređaja nije pokrivena od strane Najmodavca, te Najmoprimac snosi pun iznos štete, odnosno troška u slučaju oštećenja ili gubitka GPS uređaja.

 

 1. Taksa za preuzimanje/isporuku vozila
 • Usluga isporuka/preuzimanje vozila van poslovnih prostorija Najmodavca je moguća na zahtev. Isporuka/preuzimanje vozila nakon radnog vremena se naplaćuje dodatno.

 

 1. Promena rezervacije
 • Rezervaciju je moguće promeniti 48h pre početka najma, ili u slučaju promene datuma povratka automobila tokom najma, promena je moguća ukoliko klijent dobije pismenu saglasnost o promeni od Najmodavca. Takođe, Najmoprimac je dužan da obavesti Najmodavca o promeni povratka vozila minimum 48 sata pre isteka najma, pismenim putem ili putem elektronske pošte na adresu .

 

 1. Otkazivanje rezervacije – penali
 • Ukoliko se potvrđena rezervacija otkaže minimum 48 sata i više pre početka najma, Najmodavac ima pravo da naplati administrativne troškove rezervacije koji su jasno definisani.
 • Svako otkazivanje rezervacije na manje od 48h pre početka ugovorenog najma, Najmodavac ima pravo da naplati kao 2 dana najma ugovorenog automobila, po ceni za 2 dana aktuelnog cenovnika.

 

 

 

Meet Our Professional
Team Members

Our expert people

Meet Our Professional Team Members

team-01

Mike Hardson

Manager

team-02

Aleesha Brown

Manager

team-03

David Jhonson

Manager

Save Time & Money
with Top Car Rent
Services

fun facts

Save Time & Money with Top Car Rent Services

0

Cars Rentouts

0

Center Solutions

0

Happy Customer

What They’re Talking
About Remons

Our testimonials

What They’re Talking About Remons

Lorem ipsum dolor sit amet nsectetur cing elituspe ndisse suscipit sagitis leo sit.

Specijalni popust

za dugoročni najam